Disclaimer voor JesusToday.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van JesusToday.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door JesusToday. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de bepalingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JesusToday is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij JesusToday.

Geen Garantie op Juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met JesusToday te mogen claimen of veronderstellen.

JesusToday streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op of de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen, of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JesusToday aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van JesusToday.nl op deze pagina.